BIP

APLIKACJE KRYTYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy
ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa,
z kapitałem zakładowym w wysokości 35 000 000 zł.
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000636771.

NIP: 5272773492
REGON: 364760520

biuro@akmf.pl
rekrutacja@akmf.pl

RADA NADZORCZA
Leszek Skiba – Przewodniczący
Michał Bator – Wiceprzewadniczący
Aleksandra Ostapiuk – Sekretarz
Adam Wojciech Niedzielski – Członek
Tomasz Janka – Członek

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
100% Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych

ZARZĄD SPÓŁKI
Piotr Towarek – Prezes Zarządu
Przemysław Koch – Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Skatulska – Wiceprezes ds. Finansowych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Brak aktualnych zamówień.

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY
Aktualne oferty pracy.

Redaktor prowadzący serwis:
Marta Liebchen-Supron
e-mail: marta.supron@akmf.pl
tel. +48 (22) 102 21 70