Archiwum

Ogłoszenie w sprawie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2016

Warszawa, 23.09.2016

Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 (01-045) zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 spółki: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Kolskiej 12 (01-045), oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki.

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do godziny 15:00 w siedzibie spółki 
(decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z adnotacją "Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.".

Oferta powinna zawierać:

 1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, 
  wraz z raportem z badania tego sprawozdania;
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
 6. dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych;
 7. projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie spółki.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Badanie metodą pełną powinno obejmować dokumenty z obszaru:

 1. kosztów ogólnego zarządu;
 2. kosztów sprzedaży;
 3. kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów;
 4. pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych;
 5. zysków i strat nadzwyczajnych;
 6. rezerw i odpisów amortyzacyjnych;
 7. umów różnego rodzaju pośrednictwa.

Od biegłego rewidenta oczekuje się:

 1. obecności na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki;
 2. obecności, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii wraz raportem z badania.

Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników oraz w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

W przypadku sporządzania dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki oczekuje się od biegłego rewidenta, iż przekaże te informacje do wiadomości Rady Nadzorczej.


Informujemy, że Zamówienie zostało udzielone dla FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS 01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 13.